Savaime (ne)suprantama

JRA logo
LT_Co-fundedbytheEU_RGB_POS
VVPI

2020 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) atlikta Jaunimo įtraukimo galimybių Lietuvoje analizė (toliau – Analizė) atskleidė, kad dažnai jaunimas nesuvokiamas kaip lygiavertė ir svarbi visuomenės grupė, galinti dalyvauti ne tik kaip įvairių paslaugų gavėjai, bet ir kaip tie, kurie formuotų su jais susijusius sprendimus. 

Politikos apžvalgininkas Mažvydas Jastramskis kelia klausimą ne apie jaunimo aktyvumą, o apskritai apie motyvaciją. Lietuvoje 2019 m. 37,8 % dalyvavo rinkimuose, o iš viso į rinkimus atėjo per 50 % Lietuvos piliečių. Jeigu rinkimuose iš viso dalyvavo 50 %, tai beveik 38 % yra gana normalus jaunimo aktyvumo atsilikimas nuo visos šalies medianos, panašus, kaip ir kitose valstybėse.

Tad esminis klausimas ne aktyvumas, bet apskritai kodėl jaunimas vangiai dalyvauja rinkimuose, demokratininiuose procesuose, savo bendruomenės veiklose, vis daugiau mokyklų mokinių tarybos tampa pasyvesnės. Būtent šio projekto veiklomis siekiame užtikrinti jaunų žmonių iš Alytaus miesto ir Vilkaviškio rajono savivaldybių motyvaciją, prasmę būti bendruomenės dalimi, ugdyti pilietiškumą bei solidarumo jausmus.

Remiantis Analizėje pateiktais siūlymais projekto pagalba derinsime tradicinius ir inovatyvius jaunimo dalyvavimo metus, stengiantis atliepti jaunimui patogiausius dalyvavimo būdus bei, atsižvelgiant į jų dalyvavimą per neformalius tinklus, pasiekti tuos, kurie linkę dalyvauti tik vienkartinėse veiklose. Naudosime įvairias skaitmenines priemones, siekiant jaunimą sudominti dalyvauti, išsakyti savo nuomonę, susipažinti su geriaisiais pavyzdžiais. Kitas labai svarbus aspektas – „jaunimas jaunimui“ akcentavimas, pabrėžiant, kad jaunimas geriau įsisavina ir priima informaciją iš savo bendraamžių, tad projekte, planuojame, kad jauni asmenys patys sieks pristatyti ir kelti bendraamžių sąmoningumą aktyviam pilietiniam dalyvavimui.Projekto tikslas yra konsultacijų, diskusijų, mentorystės, kompetencijų ugdymo ir jaunimo iniciatyvų įgyvendinimo pagalba skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose ir jaunimo poreikių atstovavimą Alytaus miesto ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse 2023 ir 2024 metais.

 

Projekto tikslas yra konsultacijų, diskusijų, mentorystės, kompetencijų ugdymo ir jaunimo iniciatyvų įgyvendinimo pagalba skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose ir jaunimo poreikių atstovavimą Alytaus miesto ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse 2023 metais.

Projekto uždaviniai:

1. Stiprinti jaunimo atstovavimo kokybę Alytaus miesto ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse.

2. Ugdyti jaunimo kompetencijas kokybiškam dalyvavimui, atstovavimui ir veikimui jaunimo organizacijose bei mokinių savivaldose.

3. Didinti galimybių jaunimui žinomumą, populiarinti savanorišką veiklą bei konsultuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos kokybės užtikrinimo, finansavimo bei kitų galimybių klausimais.

 

Projekto finansavimo suma metams: 20 000 Eur.

Projektas yra finansuojamas Jaunimo reikalų agentūros administruojamo Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso lėšomis.

 

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos pagal Erasmus+ programos jaunimo dalyvavimo projektą “Savaime (ne)suprantama” Nr. 2022-3-LT02-KA154-YOU-000102407. Bendrai finansuojamo projekto finansavimo suma yra 31 525 Eur. Bendrai finansuojamo projekto trukmė 24 mėnesiai nuo 2023-03-17 iki 2025-03-16.

Bendrai finansuojamo projekto papildomi uždaviniai:

1. Suteikti jaunimui galimybę įsitraukti ir mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje.

2. Į projekto veiklas įtraukti jaunus žmones iš įvairių socialinių grupių ir gyvenamųjų vietovių, dėmesį skiriant jaunuoliams, turintiems mažiau galimybių.

3. Didinti jaunimo informuotumą apie bendrąsias Europos vertybes ir pagrindines teises (žmogaus orumą, lygybę, laisvę, demokratiją, žmogaus teises ir teisės viršenybę) ir prisidėti prie Europos integracijos proceso bei siekiant įgyvendinti ES jaunimo strategijoje įvardintus jaunimo tikslus.

4. Ugdyti jaunimo skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime naudojantis įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis.

5. Prisidėti prie gerosios jaunimo dalyvavimo, darbo su jaunimu patirties dalijimosi nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

6. Užtikrinti, kad projekte dalyvaujantys Alytaus krašto jauni asmenys būtų aktyvūs vietos bendruomenės nariai ir prisidėtų prie prasmingo pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo Alytuje.

 

 

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas