PLATforma

Projekto “PLATforma” tikslas – įvairių priemonių ir neformaliojo ugdymo metodų pagalba užtikrinti aktyvų Marijampolės krašte gyvenančių jaunų žmonių dalyvavimą pilietinėse ir bendruomeninėse veiklose.

Projekto uždaviniai:
1. Suteikti jaunimui galimybę įsitraukti ir mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje.
2. Į projekto veiklas įtraukti jaunus žmones iš įvairių socialinių grupių ir gyvenamųjų vietovių, dėmesį skiriant jaunuoliams, turintiems mažiau galimybių.
3. Didinti jaunimo informuotumą apie bendrąsias Europos vertybes ir pagrindines teises (žmogaus orumą, lygybę, laisvę, demokratiją, žmogaus teises ir teisės viršenybę) ir prisidėti prie Europos integracijos proceso bei siekiant įgyvendinti ES jaunimo strategijoje įvardintus jaunimo tikslus.
4. Ugdyti jaunimo skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime naudojantis įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis.
5. Prisidėti prie gerosios jaunimo dalyvavimo, darbo su jaunimu patirties dalijimosi nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
6. Užtikrinti, kad projekte dalyvaujantys Marijampolės krašto jauni asmenys būtų aktyvūs vietos bendruomenės nariai ir prisidėtų prie prasmingo pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo Marijampolėje ypač, kai ji bus Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.

Projekto metu bus organizuojamos keturių tipų veiklos: kompetencijų ugdymo renginiai, gerosios patirties pasidalijimo renginiai, gerųjų jaunimo į(si)traukimo ir dalyvavimo pavyzdžių komunikacija ir jaunimo įsitraukimo į viešojo valdymo procesus renginiai, rengiant pasiūlymus dėl viešojo valdymo, tvarumo ir infrastruktūros Marijampolėje.

1) KOMPETENCIJŲ UGDYMO VEIKLOS.

Bus organizuojami 4 mokymai Marijampolės jaunimui, siekiant ugdyti jų kompetencijas, reikalingas projekte numatytoms veikloms įgyvendinti. Visi mokymai yra suplanuoti organizuoti Marijampolėje. Kiekvienuose mokymuose, planuojama, kad dalyvautų po 20 jaunuolių, iš kurių bent 8 bus mažiau galimybių turintys jaunuoliai.

Mokymų temos:
1. Jaunimo ambasadorių tinklo komandos formavimas. Šios veiklos pagalba į projekto veiklas siekiame praplėsti projekto komandą ir įtraukti 20-30 jaunų asmenų grupę, kurie galėtų įgyvendinti projekto veiklas. Šiuos asmenis vadintume jaunimo ambasadorių tinklu Marijampolėje, kadangi jie projekto eigoje viešins, komunikuos ir skatins kitus jaunus asmenis dalyvauti įvairiose jaunimo įtraukimo ir dalyvavimo veiklose, tiek projekto ribose, tiek už projekto ribų.
2. Komunikacijos socialiniuose tinkluose mokymai. Šios veiklos pagalba jaunus asmenis apmokysime naujausių metodų jaunimo veiklos komunikacijai socialiniuose tinkluose jaunimui patraukliomis formomis bei metodais. Projekte yra numatyta įvairių veiklų, kurioms bus reikalingi geri komunikacijos socialiniuose tinkluose įgūdžiai.
3. Kritinio mąstymo ir medijų raštingumo mokymai, kurių pagalba jaunimui bus ugdomas budrumas, atsargumas bei informacinis raštingumas.
4. Viešojo kalbėjimo ir debatavimo mokymai, kurių pagalba ugdysime jaunimą gebėti argumentuotai ir struktūruotai išsakyti savo poziciją.

2) GERŲJŲ JAUNIMO ĮTRAUKIMO IR DALYVAVIMO PATIRČIŲ PASIDALIJIMO VEIKLOS.

Planuojame organizuoti 6 gerųjų jaunimo įsitraukimo ir dalyvavimo pavyzdžių pristatymo veiklas:
1. Jaunimo diskusijos, kurios bus organizuojamos šiltuoju metų laiku, temas parenkant kartu su jaunimu pagal tai, kas jiems yra aktualu, į diskusijas pakviečiant pranešėjus ir diskusijų dalyvius iš visos Lietuvos: žinomus visuomenės veikėjus, kultūros, sporto, švietimo atstovus, sprendimų priėmėjus ir pan. Planuojame organizuoti tris skirtingų temų diskusijas.
2. Nacionalinis jaunimo politikos ir darbo su jaunimu forumas, kurio metu jaunimo atstovai, lyderiai ir sprendimų priėmėjai jaunimo srityje diskutuos, dalyvaus darbo grupėse, kūrybinėse dirbtuvėse, seminaruose. Vienos dienos forume planuojame turėti ne mažiau kaip 100 dalyvių iš visos Lietuvos, tokiu būdu užtikrinant projekto svarbą nacionaliniu lygiu, ir organizuojant ne mažiau kaip 8 skirtingas veiklas, iš kurių 2 bus anglų kalba (nes bus įtraukti partneriai iš Portugalijos).
3. Gerosios patirties susitikimai Cascais mieste Portugalijoje. Bendradarbiaudami su portugalų partneriais organizuojame 4 dienų susitikimus Cascais mieste, kuris 2018 m. buvo Europos jaunimo sostinė, siekiant kartu su jaunimo atstovais ir sprendimų priėmėjais iš Beja miesto (Portugalija) susipažinti su geraisiais Cascais jaunimo įtraukimo, dalyvavimo, darbo su jaunimu pavyzdžiais, o tuo pačiu užtikrinant bendradarbiavimo ryšių kūrimą ateities tarptautinėms iniciatyvoms.

3) KOMUNIKACIJA APIE GERUOSIUS JAUNIMO Į(SI)TRAUKIMO IR DALYVAVIMO PAVYZDŽIUS.

Bus organizuojamos bendrosios veiklos su jaunimo ambasadorių tinklo nariais, siekiant pristatyti geruosius jaunimo dalyvavimo, įsitraukimo pavyzdžius. Kartu su jaunimu planuojame sukurti 6 tinklalaides (video formatu), 3 video interviu, 5 straipsnius, 10 gerųjų individualių jaunimo veiklos istorijų pristatymų, fotoparodą “Auksinis jaunimas”, 3 komunikacijos kampanijas.

4) JAUNIMO ĮSITRAUKIMO Į VIEŠOJO VALDYMO PROCESUS VEIKLOS.

Projekto eigoje planuojame kartu su jaunimu įvairiomis formomis, metodais bei priemonėmis rengti pasiūlymus dėl viešojo valdymo, tvarumo ir infrastruktūros Marijampolės savivaldybėje, kurie būtų svarbūs ir aktualūs jaunimui. Šie parengti pasiūlymai bus pristatyti Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybai.

Planuojamos veiklos:
1. Kūrybinės dirbtuvės vietos bendruomenės potencialui pagal jaunimą didinti. Bus diskutuojama ir kuriami pasiūlymai, kaip būtų galima didinti jaunimo aktyvumą, įsitraukimą ir dalyvavimą.
2. Kūrybinės dirbtuvės jaunimui: tvaraus miesto paieškos. Šios veiklos pagalba sieksime sudaryti galimybę jaunimui diskutuoti tvarumo tematika, kuriant pasiūlymus dėl tvarios infrastruktūros ir iniciatyvų Marijampolės savivaldybėje.
3. Jaunimo debatai, kurių metu jaunimas argumentuotai ir struktūruotai debatuos ir modeliuos galimus jaunimo politikos ir darbo su jaunimu, jaunimo įsitraukimo variantus Marijampolės savivaldybėje.
4. Kūrybinės dirbtuvės ir pasiūlymų vietos savivaldai jaunimo politikos gerinimui modeliavimas. Šios veiklos metu parengsime galutinius pasiūlymus, kuriuos per visas projekto veiklas jaunimas iškels, kaip aktualias Marijampolės savivaldybės jaunimui.

Projekto finansavimo sutarties numeris: 2022-1-LT02-KA154-YOU-000070593.

Projekto trukmė 24 mėn., pradedant 2022-08-01 ir baigiant 2024-07-31.

Projekto finansavimo suma: 59 936 Eur.

Projekto partneriai:

  • Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas”;
  • Lietuvos atvirųjų jaunimo centrų asociacija;
  • Asociacija “Check-In” (Portugalija).
Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas