AlterLife

VVPI
alterlife
JRA logo

2016 metais Europos Sąjungos Taryba paskelbė išvadas dėl gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo ugdymo pasitelkiant švietimą ir mokymą. Šiose išvadose buvo konstatuota, kad internetas ir ypač socialinė žiniasklaida suteikia beprece

denčių, beveik neribotų galimybių dalytis žiniomis bei idėjomis. Suteikdami galimybes iš karto gauti itin didelį informacijos kiekį, taip pat naudotis įvairiais šaltiniais, jie gali daryti didelį poveikį formuojant nuomones, nuostatas ir įsitikinimus. Tai taip pat yra visiems prieinama platforma, kurioje kiekvienas asmuo pats gali kurti ir skelbti informacinį turinį bei juo dalytis, taip padedant atskleisti gebėjimus, skatinti kūrybiškumą ir propaguoti inovacijas. Taip pat šiuolaikiniame pasaulyje galima lengvai ir nuolat naudotis internetu, todėl žmonės, ypač jaunimas, vis daugiau laiko praleidžia elektroninėje erdvėje. Virtualios bendruomenės ir virtualus bendravi

mas – ypač naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ir tikralaikių pokalbių paslaugomis – tampa vis svarbesni.

Tuo pačiu Europos Sąjungos Taryba pažymėjo, kad nors internetas ir socialinė žiniasklaida gali duoti daug naudos ir galimybių, jie taip pat kelia galimas grėsmes ir pavojus, ypač dėl to, kad tampa prieinamas interneto turinys, įskaitant neapykantą kurstančias kalbas ir turinį, kuriais subanalinamas smurtas, kuris netinkamas ar netgi žalingas nepilnamečiams vaikams ir jaunimui. Kiti nepageidautini reiškiniai yra viliojimas internete ir patyčios internete, kurie gali labai paveikti nepilnamečių vaikų ir jaunimo gerovę ir vystymąsi, taip pat padaryti neigiamą poveikį jų mokymosi rezultatams.

Taip pat 2023 metais Marijampolė bus Lietuvos jaunimo sostinė, kurios programoje, atliepiant Europos Sąjungos jaunimo strategijos jaunimo tikslą Nr. 4 “Informacija ir konstruktyvus dialogas”, bus siekiama didinti jaunimo sąmoningumą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo tematika ir siekti, kad jauni žmonės gebėtų atpažinti neapykantos kalbą ir diskriminacijos apraiškas internete. Tokiu būdu projektas “Alterlife” prisidės prie “Marijampolės – Lietuvos jaunimo sostinės 2023” programos pastiprinimo ir leis Marijampolės ir Alytaus krašto jaunimui įsitraukti didinti kompetencijas, žinias ir suvokimą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo tematikoje.

Dėl šių priežasčių projekto “AlterLife” pagalba bus sudarytos sąlygos:

1. Ugdyti jaunimo gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo kompetencijomis, atsižvelgiant į tai

, kad tokiu būdu jaunimas įsitrauks į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

2. Plėtoti bei palaikyti atvirą ir smalsų jaunimo mąstymą, kartu sugebant nepriklausomai ir kritiškai mąstyti, priimti patikimus sprendimus remiantis faktais pagrįstomis žiniomis ir atsispirti bei pasipriešinti virtualioms patyčioms ir kitokio smurto rūšims, melagienai bei dezinformacijai.

3. Su jaunimu dirbantiems asmenims tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius taikyti ugdomąsias priemones darbe su jaunimu, skatinant jaunimo sąmoningumą ir kompetencijų tobulėjimą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temose.

Projekto tikslas – ugdyti jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas praktinių mokymų pagalba bei užtikrinant metodinio įrankio (stalo žaidimo) plėtros tęstinumą darbui su jaunimu apie tai, kaip su jaunimu dirbantiems asmenims ugdyti jaunų žmonių kr

itinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas.

Projekto metu bus sukurtos šios inovacijos: 

– 2 dienų mokymų programa jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimo tema. 

– 2 socialinės komunikacijos kampanijos jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo sąmoningumo didinimo tema. 

– 10 dizainų atvirukai (2000 vnt.) su kritinio mąstymo ir medijų raštingumo tematika. 

Projekto metu bus užtikrinamas ir palaikomas tęstinumas šių inovacijų: 

– 1 metodinis įrankis (stalo žaidimas) su jaunimu dirbantiems asmenims apie tai, kaip kalbėti su jaunimu kritinio mąstymo ir medijų raštingumo ugdymo tema. Būtent ši inovacija leis garantuoti, kad su jau

nimu dirbantys asmenys Lietuvoje turės metodinį įrankį ugdyti jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas.

Projekto finansavimo suma: 11 955 Eur.

Projektas “AlterLife” yra finansuojamas Jaunimo reikalų agentūros administruojamo Inovacijų jaunimo politikos srityje finansavimo konkurso 2023 m. valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto metu įgyvendintos veiklos:

1. Mokymai jaunimui apie kritinį mąstymą bei medijų raštingumą (2023-11-20/21 ir 2023-11-27/28).

Suorganizuoti 2 dienų (16 val.) mokymai dviems jaunimo grupėms po 20 asmenų. Į mokymus įtraukėme numatytą 40 asmenų skaičių. Mokymus organizavome dviejų skirtingų Lietuvos regionų jaunimui: Vilkaviškio rajono ir Lazdijų rajono jaunimui. Taip mes sudarėme sąlygas jaunimui iš skirtingų vietovių lengviau atvykti į mokymų vietą, bendradarbiaujant su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija ir Vilkaviškio “Aušros” gimnazija. Mokymų metu jaunimui buvo ugdomos kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijos. 26 dalyviai (iš 40) buvo jaunimas, turintis mažiau galimybių. Šiems asmenims skyrėme papildomą dėmesį, siekiant juos visavertiškai įtraukti programą, padėti jiems integruotis į dalyvių grupę. Mažiau galimybių turintis jaunimas dažniausiai buvo iš atokesnių geografinių vietovių arba yra kilę iš šeimų, turinčių finansinių sunkumų. Mokymai vyko Birštone viešbutyje “Birštonas Royal SPA”.

2. Socialinės komunikacijos kampanijos apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą.

Suorganizuotos 2 socialinės komunikacijos kampanijos socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą. Kiekvienai iš temų buvo skirta po savaitę, siekiant atskleisti šioje temoje jaunimui aktualius elementus. Jaunimui socialiniuose tinkluose buvo pateikiami vizualai, trumpi vaizdo įrašai, interviu, faktai ir infografikai, kurie lėmė, kad jaunimas didins savo sąmoningumą apie informaciją, prieinamą virtualiu būdu. Tokiu būdu ugdėme jaunimo suvokimą, kad kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijų turėjimas siejasi su aktyviu pilietiškumu ir dalyvavimu visuomeniniame gyvenime.

3. Virtualios diskusijos kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temomis.

2023 m. rugsėjo mėn. Marijampolės jaunimo informacijos centro Facebook paskyroje pasidalijome vaizdo transliacijomis apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą. Transliacijose norėjome pateikti diskusijos forma informaciją plačiajai visuomenei abejomis temomis: jaunimo kritinis mąstymas ir jaunimo medijų raštingumas. Diskusijose kvietėme dalyvauti šių sričių ekspertus ir specialistus, o jaunimas ir kiti, stebintys diskusiją, galėjo uždavinėti klausimus bei sužinoti informaciją, kuri yra aktuali, norint geriau suvokti šias temas ir jų padėti Lietuvoje. Taip pat diskusijų metu užtikrinome, kad būtų paliesta COVID-19 tema, kad kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijos yra itin reikalingos šiais laikais, kai didžioji dalis veiklų, tiek jaunimui, tiek plačiajai visuomenei, persikėlė į virtualią erdvę. Gebėjimas atsirinkti tinkamą informaciją ir kritiškai įvertinti virtualioje erdvėje perteikiamą medžiagą yra viena iš kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijų. Šių kompetencijų valdymas gali tiesiogiai lemti jaunų žmonių savijautą, gebėjimą suvokti, kad negatyvi informacija virtualioje aplinkoje nėra absoliuti tiesa, ir kad nuo jos galima atsiriboti. Įrašytos diskusijos bus prieinamos visiems asmenims neribotą laiką socialiniame tinkle.

4. Atvirukų dizaino konkursas kritinio mąstymo ir medijų raštingumo tematika ir atrinktų atvirukų dizainų leidyba bei sklaida.

2023 m. rugsėjį buvo paskelbtas atvirukų dizainų kūrimo konkursą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo tematika. Kvietėme jaunus žmones iš visos Lietuvos siųsti savo sukurtus atvirukų dizainus, kuriais jie nori prisidėti prie informacijos apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą prieinamumo didinimo ir jaunimo sąmoningumo didinimo šioje tematikoje. Sulaukėme 21 atvirukų dizaino. Suburta kompetentinga komisija (bent 5 su jaunimu dirbantys asmenys, grafinio dizaino ekspertai, jaunimo atstovai) atrinko 10 atvirukų dizainų, kuriuos išleidome po 200 vnt. (iš viso 2000 vnt.) tiražu. Šie atvirukai yra išplatinti nacionaliniu mastu, kaip priemonė darbui su jaunimu (refleksijai, įsivertinimui, emocijų perteikimui, laiškų rašymui sau ir artimiems), o tuo pačiu tarnaus ir kaip informacijos šaltinis jaunimo sąmoningumo didinimui apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą. Ant atspausdintų atvirukų yra uždėtas Jaunimo reikalų agentūros ir projekto logotipai.

5. Metodinio įrankio (stalo žaidimo) apie jaunimo kompetencijų ugdymą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temomis leidyba ir sklaida. 

Po mokymų jaunimui apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą dar 2022 metais apibendrinome praeito projekto metu surinktą informaciją ir sutalpinome ją į metodinį įrankį (stalo žaidimą) su jaunimu dirbantiems asmenims. Šio įrankio pagalba su jaunimu dirbantys asmenys gali pradėti taikyti savo kasdienėje praktikoje užsiėmimus, kurių pagalba galės ugdyti jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas. Metodinio įrankio apimtis yra 50 klausimų, situacijų, susijųsių su medijų raštingumu ir kritinio mąstymu realiose gyvenimo situacijose. Metodiniame įrankyje ir aprašyme yra sudėta informacija, apie tai, kas yra jaunimo kritinis mąstymas ir medijų raštingumas, kokius metodus galima naudoti, siekiant ugdyti jaunų žmonių kompetencijas šioje srityje, kaip užduoti teisingus klausimus jauniems žmonėms, susijusius su kritiniu mąstymu. Taip pat leidinyje yra trumpai aptariami su medijų raštingumu susiję negatyvūs aspektai, su kuriais jauni žmonės virtualiai susiduria kiekvieną dieną: rinkimų manipuliacija, skaitmeninės patyčios, propaganda, melagienos, kūno gėdijimas, ekstremizmas, seksizmas, konspiracijos teorijos, neapykantos kalba, radikalizacija ir kita realybės ir tiesos neatitinkanti informacija. Metodinis įrankis yra parengtas 2022 m. gruodžio mėnesį ir yra laisvai prieinamas visiems su jaunimu dirbantiems asmenims. http://vvpi.lt/wp-content/uploads/2024/01/Alter-life-žaidimas.pdf 2023 metais metodinį leidinį išleidome dar papildomai 40 vnt. tam, kad galėtume jį duoti individualiai 2023 metais vykusių mokymų jaunimui dalyviams. Kai kurie dalyviai atsisakė imti išleistą metodinį įrankį, nes jis yra taip pat patalpintas ir mūsų interneto svetainėje, todėl likusias versijas išdalinome mūsų neoficialiems projekto partneriams: Vilkaviškio “Aušros” gimnazijai, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai ir Marijampolės jaunimo organizacijų tarybai “Apskritas stalas”, kad jie sukurtą neformaliojo ugdymosi priemonę galėtų naudoti savo veikloje, ugdant jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo įgūdžius.

Projekto “AlterLife” pagalba buvo sudarytos sąlygos:

1. Ugdyti 40 jaunų žmonių gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo kompetencijomis, atsižvelgiant į tai, kad tokiu būdu jaunimas įsitrauks į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

2. Plėtoti bei palaikyti atvirą ir smalsų jaunimo mąstymą, kartu sugebant nepriklausomai ir kritiškai mąstyti, priimti patikimus sprendimus remiantis faktais pagrįstomis žiniomis ir atsispirti bei pasipriešinti virtualioms patyčioms ir kitokio smurto rūšims, melagienai bei dezinformacijai.

3. Su jaunimu dirbantiems asmenims tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius taikyti ugdomąsias Priemones darbe su jaunimu, skatinant jaunimo sąmoningumą ir kompetencijų tobulėjimą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temose.

Projekto metu buvo sukurtos arba toliau tęsiamos ir populiarinamos šios inovacijos:

1. Atnaujinta dviejų dienų mokymų programa jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimo tema.

2. Populiarintos dvi socialinės komunikacijos kampanijos jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo sąmoningumo didinimo tema.

3. Populiarintos dvi virtualios diskusijos apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą.

4. Išleista 2000 vnt. 10 skirtingų dizainų atvirukų, pristatančių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo tematiką jaunimui patrauklia forma.

5. Papildomai išleistas metodinis įrankis (stalo žaidimas) jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims, ugdantis ir tobulinantis kritinio mąstymo ir medijų raštingumo žinias ir gebėjimus.

Metodinis įrankis (stalo žaidimas) darbui su jaunimu apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą “Alter Life”

ŽAIDIMO KORTELĖS (aktyvi nuoroda)

Gauti atvirukų dizainai:

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas