Tvari darbo migracijos politika žmonių gerovei

Projekto tikslas yra inicijuoti ir skatinti įrodymais grįstą darbo imigracijos politikos formavimą, siekiant užtikrinti palankesnes sąlygas legaliai darbo migracijai iš trečiųjų šalių bei atvykstančiųjų socialines ir ekonomines laisves ir teises, lygiateisiškumą, saugumą, integraciją ir gerovę. Projekto tikslinė grupė yra darbo imigrantai iš trečiųjų šalių, ypač žemesnės kvalifikacijos asmenys. Projektu bus didinamas pilietinės visuomenės informuotumas apie neproporcingų reguliacinių suvaržymų poveikį migrantų padėčiai bei viešosios politikos priemones ir institucinius pokyčius, kurie gerintų darbo migrantų saugumą ir gerovę.

Mūsų sprendimas yra darbo migracijos politikos ir reguliavimų bei jų poveikio analizė, įrodymais grindžiamų viešosios politikos pasiūlymų formulavimas, nacionalinio ir regioninio viešojo diskurso skatinimas sklaidos, apskrito stalo diskusijų ir medijų komunikacijos pagalba.

Projektas siekia stipresnės pilietinės visuomenės advokacijos bei atspindi Atvirų piliečių fondo vertybes – pagarbos žmogaus orumui ir teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, laisvės, lygybės, teisinės valstybės ir pagarba.

Visuomenės ir verslo plėtros institutas, būdamas projekto partneriu šiame projekte, vykdys apskritojo stalo diskusijas ir sklaidos bei komunikacijos veiklas regionuose:
– išplatins ir pristatys studiją ir pasiūlymus viešajam diskursui trijose apskrityse (Marijampolės, Kauno ir Klaipėdos) – vietos veiklos grupėms, savivaldybių tarybų nariams, NVO ir pilietinės visuomenės atstovams, vietos bendruomenių ir regioninių verslo asociacijų lyderiams;
– surengs tris regionines apskrito stalo diskusijas trijose apskrityse (Marijampolės, Kauno ir Klaipėdos), atstovams iš vietos veiklos grupių, savivaldybių administracijų ir savivaldybių tarybų, biudžetinių įstaigų, NVO ir pilietinės visuomenės organizacijų, vietos bendruomeninių organizacijų bei regionuose veikiančių verslo asociacijų;
– suorganizuos ir įgyvendins socialinių medijų komunikacijos kampaniją, paremtą atliktu analitiniu tyrimu bei parengtais viešosios politikos pasiūlymais. Komunikacijos kampaniją sudarys įrašai dviejuose socialiniuose tinkluose, siekiant nacionaliniu mastu plačiajai visuomenei pristatyti projekto metu atlikto analitinio tyrimo rezultatus, išvadas bei parengtus viešosios politikos pasiūlymus.

Projektą “Tvari darbo migracijos politika žmonių gerovei” įgyvendina Lietuvos laisvosios rinkos institutas kartu su Visuomenės ir verslo plėtros institutu. 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas